بانوی مبارزاویغور((ایپارسلطان))

+0 beyen

ایپارسلطان که درتاریخ ترکان اویغوربه عنوان زنی قهرمان شناخته شده است،شهرت خودراازدلاوریهایش درجنگ های بین چین وتورک بدست آورده است.این زن مبارزهمسرجهان خوجابرادرحاکم مسلمانان تورکستان برهان الدین بود.درسال1757امپراطورچین برای اشغال سرزمینهای مسلمانان تورکستان به آن منطقه حمله میکند.طی این مبارزات که دوسال به طول انجامید ایپارسلطان دوش به دوش همسرش جهان خوجادرمقابل دشمن جنگیدوبه پیروزی دست یافت وبه عنوان زنی مبارزدرتاریخ تورکها شناخته شد.اولباس رزم برتن کرد،درصف اول جنگیدواردوی چین رامغلوب کرد.وصف دلاوریهاوزیبایی این زن مبارزبه گوش امپراطورچین نیزرسید.امپراطوربرای به اسارت گرفتن ایپارسلطان نیروهای بیشتری رابه مقابله فرستاد.ایپارسلطان که نتوانست درمقابل نیروهای امپراطورایستادگی کندمجبوربه عقب نشینی شدوبه همراه قشون خودبه منطقه خان نشین بدخشان درافغانستان پناه برد.دراین موردمورخ بدخشانی ،میرزامحمدبدخشیدرکتاب خود"تاریخ بدخشان"چنین می نویسد:دردومین سال مبارزات،قشونی دوبرابرازچین واردشد.ایپارسلطان بالشکرخود باآنهاجنگیدندومردانگی ها ودلاوریهای بسیاری ازخودنشان دادند،بسیاری ازقشون کافرچین رابرچیدولی مگربابرچیدن چیزی ازجنگ ونیزارکم می شد.قشون چین بسیارزیادبودند.(تاریخ بدخشان،تهران،ص28).امپراطورکه می دانست ایپارسلطان به بدخشان پناه برده است برای بدست آوردن اوبه حاکم بدخشان مراجعه کرد.اماحاکم بدخشان که به اسلام معتقدبوددرخواست امپراطورراردکردوایپارسلطان راتسلیم اونکرد.بااین حال امپراطورچین نمی توانست دلاوریهاوقهرمانیهاوزیبایی ایپارسلطان رافراموش کند.اوباآرزوی بدست آوردن این زن مبارزوزیبای تورک می زیست وبرای بدست یافتن به اوناچارمتکی به حیله شد.اوتعدادی ازافرادخودرابه عنوان نمایندگان تورکستان به بدخشان فرستاد وآنهاباحیله ونیرنگ ایپارسلطان رامنقاعدکردند که امپراطوربه آنهاظلم می کندوبرای مقابله بااین ستمهالازم است که  باامپراطورواردمذاکره برای صلح شوندواین کارتنهاتوسط ایپار سلطان ممکن است.تنها هدف این نیرنگ بیرون کشیدن ایپارسلطان ازبدخشان بود.ایپارسلطان جهت مذاکره باامپراطورراهی چین شد.

بعدازسه ماه درمراسم سجده امپراطورحضوریافت.
چینی هاامپراطوررافرزندخدادانسته ودراین مراسم مقابل اوسجده می کنند.اماایپارسلطان دراین مراسم مقابل امپراطورسجده نکرد.وسرتعظیم فرودنیاورد.این عمل بانی مبارزباخشم بزرگان قصرمواجه کشت وهمه انتظارفرمان اعدام اوراداشتند.لکن امپراطورباآرزوی تصاحب ایپارسلطان به اوخوش آمدگفت.
امپراطورکه درقصرخودنیزموفق به تصاحب ایپارسلطان نشد٬بدلیل اسنکه ازطرف مردم فرزندخداشناخته می شدنتوانست اوراواداربه ازدواج کند.امپراطوربامصلحت نزدیکانش  وبرای تصاحب قلب ایپارسلطان شهری مسلمان بااسلوب تورک درچین بنانهاد.امااین نیز نتیجه ای نداد.
بعداز8سال مادرامپراطورباطنابی ابریشمی نزدابپارسلطان رفت وازاوخواست یاهمسرامپراطورشودویابااین طناب خودرادرآویزد.زن مغرورتورک به جای ازدواج بادشمن ،مرک راپذیرفت وخودرابه دارآویخت.امپراطورباشنیدن خبرمرک وی بسیارغمگین شدوقطرات اشک گونه هایش راخیس کرد.غروراین زن دلاورووطن پرستی اوفراموص نشدنی است.
درسال 1930فیلمی درمورداین زن مبارزدرژاپن ساخته شد.نویسنده آمریکایی ،پرل باک درکتاب خود اسیری درقصرچین درمورد این بانوی مبارزنوشته است.
درمنابع نامهای مختلفی برای اوذکرشده است.ازآن جمله می توان به نورالانور،دیلشادخاتون،دلشادسلطان،ایپارخانیم وشی یانک فی اشاره کرد..شی یانک فی درزبان چینی به معنای زن خوشبو..بانوی معطر..می باشد،واین بدین دلیل است که  ایپارسلطان درکنارزیبایی ظاهری همیشه ازعطرهای خوشبونیز استفاده می کرد.عطرمشهورختنی درآن زمان درتورکستان به وفور تولیدمی شد.درچین رمانهایی دروصف زیبایی اونیز موجود است.  • [ ]