كاظیم خان داشی

+0 beyen

كاظیم خان قوشچی

قهرمانی ازآذربایجان

«كاظیم خان داشی»

كاظم داشی كه به نوشته مورخان قدمت آن به هزاره اول قبل از میلادبرمی گرددقبلابه قیرخلار((چهل تن))(محل زندگی چهل مرددلاورعیاروطراركه ازاغنیامیكرفتندودربین مردم تقسیم میكردند)،بیرقاپیلی قالا((قلعه یك در))(چون برای ورود به آن تنهایك راه وجودداشت)،دراوستا قدیمی ترین كتاب زرتشتیان ازجزیره مزبورنام برده شده است،ابولغدادوخواجه رشیدالدین نوشته اندآنجارامحل خزاین ودفائن هولاكوخان میدانندكه بعدازتجدید بنااقدام به آن نموده است وبه خاطرهمین به گورقلعه نیزمشهورمی باشد.

این قلعه در20كیلومتری شمال شرق شهر قوشچی ودرنزدیكی روستای گورچین قلعه بصورت شبه جزیره به ابعاد2×2كیلومتروبه ارتفاع حدود300متربصورت صخره ای یكدست موجودیت دارد.

كاظم داشی دارای ابنیه ای تاریخی وقدیمی می باشدكه بعضی از مورخان اعتقاددارند باتوجه به تشببهات اورارتویی محمل است،تمدنی بافرهنگ التصاقی وپیوندی-جاده سنگی-چاههای كنده شده ازسنگ-طاقهای كنده شده برقدمت تاریخی آن دارد،دردروازه ورودی آن كتیبه ای مرمروجودداشته كه توسط انگلیسیها به غارت رفته است.

كاظم داشی درآثارملی سازمان گردشگری ومیراث فرهنگی كشوربه ثبت رسیده است.

«زندگینامه كاظم خان قوشچی»

كاظم كاظمی(مشهوربه كاظم خان)درسال 1246هجری شمسی درقصبه قوشچی كه درحال حاضرمركزیت بخش انزال وبه لحاظ تقسیمات كشوری شهر محسوب می شودبه دنیا آمده است پدرش(رضا)كشاورزوشكارچی ومادرش گوللو(گلی)خانه دار وهم پای پدرش به كشاورزی می پرداخت.

دوره جوانی وی مقارن بانهضت مشروطیت بودوضعف دولت قاجارموجب دخالت دولتهای بزرگ روسیه وانگلیس درایران بطورعام ودرآذربایجان به طورخاص كردید.عوامل بیكانه همچون مارشیمون ووسیمتقوازاجیرومزدوران دولتهای مذكور،منطقه انزال راموردتاخت وتازقراردادندوباكوته فكری روباه صفتانه خودخواستندآذربایجان راغصب نمایندتابلكه خاكی برای ماندن خودپیداكنند.

كاظمخان باشجاعت ودرایت به مدت7سال بادول چپاولگربیكانه وعوامل مزدورآنهادرغرب آذربایجانجنگیدوخاك پاك وطن عزیزمان رااز غصب شیطان های روباه صف درامان نگه داشت.اوباشجاعت هم رزمانش همچون داداش بئی مشاور نظامیش وجانعلی بئی مشاورامور سیاسی و...بافداكاری تمام توانستند بابیگانگان باتمام قوامبارزه وایستادگی كنند.

ودرنهایت درمصافی نابرابربانیرو های رضاشاه درقلعه كاظم خان داشی به سال 1302به شهادت رسید.یادش گرامی وراهش ماندگار.

«شهرقوشچی زادگاه كاظم خان»

شهرقوشچی مركز بخش انزال درغرب دریاچه اورمیه كه باشهرستان اورمیه55كیلومتروباشهر سلماس45كیلومترفاصله داردازطرف شمال به كوه سوغان داغی وشمال شرقی وشرق به دربند(قلعه تاریخی اورارتویی)وبئی داغی وروستاهای قره باغ،باری،گورچین قلعه وكاظم داشی وازغرب به قارنی یاریق داغی وازجنوب به روستاهای جمال آبادوقولنجی وپادگان شهیدآبشناسان قوشچی محدود می شود.

((قلعه اورارتویی))در((دربند))و((آغ بولاغ))ومنطقه باستانی((هجیل تپه سی))،((كارنا))و...ازقدمت7ساله قوشچی ومنتقه حكایت دارد.

«شخصیت كاظم خان»

كاظم خان به عنوان سرشناس ترین سلحشورغرب آذربایجان درسیاه ترین دوران تاریخ معاصر یعنی حدفاصل پایان سلسله قاجاروروی كارآمدن سلسله پهلوی ووقایع جنگ جهانی اول بامجاهدت های7ساله برگ زرینی رادر تاریخ قوشچی،انزال،اورمیه،آذربایجان وایران رقم زده است.تاخت وتازدولت روس وانگلیس درمنطقه آذربایجان وشرارتهای دامنه دارهرج ومرج طلبان(سیمتقو،عبیدالله،مارشیمون،پتروس)كه با بی كفایتی دولت مركزی همراه شده بودناامنی،گرسنگی،كشتار،نسل كشی رادرمنطقه حاكم كرده بود.

كاظم خان قوشچی باشجاعت ودرایت به سازماندهی اهالی غیورمنطقه قوشچی وانزال جهت مقابله بااجانب وعوامل آنها پرداخت علاوه برانزال شمالی تفنگچیان فداكاری ازقولنجی،كهریز،عسگرآباد،به صفوف رزمندگان كاظم خان كه كاظم خان داشی رابه قلعه تسخیرناپذیری تبدیل كرده بودندپیوسته وصادقانه درراه دفاع ازجان وناموس ومال مردم منطقه 7سال ازجان خودمایه گذاشتند.هسته مدیریت ومبارزاتی كاظم خان بامردان بزركی همچون داداش بیگ(مشاورنظامی)جانعلی بیگ(مشاورسیاسی)اژدربیگ ،حاج الهوردی،محمدافندی(عثمانی)،جعفرفراشباشی شكل كرفت.

اولین نبرد مسلحانه كاظم خان برعلیه جیلوها،سیمتقو،روسهادرسال1288ه ش اتفاق افتادومردمی ترین ومردمیترین نهضت مسلحانه در غرب آذربایجان رااعلام كردوكوههای انزالشمالی ومنطقه قوشچی به كانون مقاومت یاران كاظم خان تبدبل شد.

كاظم خان درمقابل خلع سلاح روسهاتسلیم نشدوبایاران خوددركوههای اطراف قوشچی جنگ پارتیزانی راشروع كرد.باخروج روسهاازایران آسوریهای رانده شده ازتركیه(كه به جیلومشهوربودند)وباحمایت مردم آذربایجان درمناطقی از آذربایجان سكنی كزیده بودند اسلحه های روسهاراخریداری كرده وبه روی مردم بی گناه آذربایجان آتش گشودند.وبرای ایجادحكومت ارمنی وغصب خاك آذربایجان به قتل وعام شیعیان پرداختندومتجاوزاز100هزارنفرازمردم بی دفاع منطقه غرب آذربایجان رابه صورت برنامه ریزی شده قتل عام كردنداماكاظم خان توانست باسرسختی حداقل ازقتل عام نصف مردم قوشچی وقره باغ ودیگرروستاهای انزال شمالی جلوگیری كند.

سال1297ه ش گرسنگی وقحط كه حاصل ناامنی كشتارنسل كشی توسط جیلوها(ارامنه)بودوبااقدامات غیرانسانی اسماعیل سیمتقوتوام بودوسیاه ترین برگ تاریخ قوشچی وانزال رارقم زده بودكه باتدبیر كاظم خان قلعه كاظم داشی برای مقاومت واسكان اهالی انتخاب ومردم ومبارزان درآن جای گرفتند وبامرادات كاظم خان آذوقه وگندم ازطریق قایق وازشرفخانه به كاظم داشی میسرمی شد.واین محل به مدت6سال مامن وپناهگاه ودژاستوار ساحشوران كاظم خان واهالی منطقه تاسال1302گردید.سرانجام دلیردلاورآذربایجان كه بادرایت وشجاعت پرچمدارمردمی ترین نهضت غرب آذربایجان بوددرمصافی نابرابرباقوای رضاشاه درتاریخ1302به شهادت رسید.أإ

منابع:

-كاظم خان قوشچی اسطوره مقاومت آذربایجان(محبوب داداشپورقوشچی)

-تاریخ افشار(میرزارشیدایب الشعرا)

تاریخ ده هزارساله آذربایجان(دكترتوحیدملك زاده دیلمقانی)

تاریخ دیرین تركان ایران(زنده یادپروفسورمحمدتقی ذهتابی)

مرات الوقایع مظفری(عبدالحسین خان ملك المورخین)  • [ ]